اثربخشی ترموگرافی تماسی در تشخیص بیماری

زمینه و هدف: تصمیم گیری درباره خرید و استفاده از تجهیزات مختلف تشخیصی و درمانی مستلزم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و انجام مطالعات جامع و نظام مند در زمینه ایمنی‌، اثر بخشی و هزینه اثربخشی اینگونه فناوری ها می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثربخشی تجهیزاتی که از تکنیک ترموگرافی تماسی استفاده می‌کنند و با هدف دستیابی به شواهد علمی مرتبط، انجام پذیرفت.روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مروری ساختار یافته بود. فهرست کاملی از شواهد مرتبط، از طریق جستجوی پایگاه های داده ای الکترونیکی، فهرست منابع مقالات مرتبط یافت شده، پایگاه های اطلاعاتی شرکت سازنده تجهیزات و تماس با کارشناسان و افراد جمع آوری شد. ارزیابی کیفیت مطالعات پذیرش شده، باکمک چک لیست های استاندارد CASP مربوط به تجهیزات تشخیصی و به وسیله دو نفر، به طور مستقل انجام پذیرفت.

 یافته ها: از مجموع ۳۰۸ مقاله به دست آمده، پس از بررسی عنوان، خلاصه و متن کامل، ۱۴ مطالعه واجد معیارهای مربوط به ارزیابی اثربخشی بودند. این مطالعات در سه گروه مطالعات مربوط به کاربرد ترموگرافی تماسی در غربالگری و تشخیص سرطان سینه، تشخیص DVT و تشخیص سایر انواع سرطان ها (به جز سرطان سینه) و بیماری ها طبقه بندی شد.

نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد گرچه روش ترموگرافی تماسی روشی سریع، ایمن (غیرتهاجمی) و ارزان قیمت در غربالگری و تشخیص برخی بیماری ها است، ولی به دلیل عدم توفیق در دستیابی به ارزش تشخیصی قابل قبول در مقایسه با دیگر روش های تشخیصی، نمی توان از آن به صورت مستقل استفاده کرد؛ این روش اثربخشی لازم را در تشخیص بیماری نشان نداد. انجام پژوهش های بیشتر در راستای ارزیابی اثربخشی ترموگرافی تماسی توصیه می شود.

واژه‌های کلیدیاثربخشی، ترموگرافی تماسی، تشخیص، غربالگری، مرور ساختاریافته، 

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید