ترموگرافی در عیب یابی تلفات ناشی از اتصالات سست شبکه توزیع

استفاده از ترموگرافی در عیب یابی وکاهش تلفات ناشی از اتصالات سست در شبکه توزیع

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعت برق و معضلات تلفات در این صنعت، تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی بر شرکت متحمل و پرداخت می شود. برحسب تجربه و آمارهای موجود بخش عمده تلفات از توزیع، تولید و انتقال، در شبکه های توزیع به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که با بررسی شبکه های توزیع نیز مشخص می شود که با اتخاذ تمهیداتی می توان از میزان تلفات تا حدود زیادی کاست. این تلفات که سهم قابل توجهی در تلفات شبکه های توزیع دارد با هزینه بسیار پایینی قابل برطرف کردن است. فن آوری گرمانگری یک تکنولوژی نو پا در صنعت توزیع کشور می باشد که مقاله حاضر تلفیقی از مطالب علمی تخصصی در زمینه گرمانگری و تجربیات ویژه این امور می باشد. تجربیات عملی در این خصوص نشان داده که تحلیل تصاویر حرارتی باعث ارتقاء توانمندی و افزایش قابلیت منجر به رشد بهره وری و در نتیجه موجبات کاهش چشمگیر تلفات شبکه های توزیع و تاسیسات الکتریکی را فراهم خواهد آورد.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید