محاسبات مربوط به ترموگرافی جهت کاهش تلفات برق

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید بمنظور جمع آوری و تهیهاطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعتبرق و معضلات تلفات در این صنعت ، تبعات اقتصادی و هزینه های گزافیبر شرکت متحمل و پرداخت می شود.برحسب تجربه و امارهای موجودبخش عمده تلفات از توزیع، تولیدو انتقال ، در شبکه های توزیع به خوداختصاص می دهد و این در حالی است که با بررسی شبکه های توزیع نیزمشخص می شودکه با اتخاذ تمهیداتی می توان از میزان تلفات تا حدودزیادی کاست. این تلفات که سهم قابل توجهی در تلفات شبکه های توزیعدارد با هزینه بسیار پایینی قابل برطرف کردن است .فن آوری گرمانگارییک تکنولوژی نو پا در صنعت توزیعکشورمی باشد که مقالهحاضرتلفیقی از مطالب علمی تخصصی در زمینه گرمانگاری و تجربیات ویژه اینامور می باشد. تجربیات عملی در این خصوص نشان داده که تحلیلتصاویر حرارتی باعث ارتقاء توانمندی و افزایش قابلیت منجر به رشد بهرهوری و در نتیجه موجبات کاهش چشمگیر تلفات شبکه های توزیع وتاسیسات الکتریکی را فراهم خواهد آورد.

دانلود مقاله:

مطالب مرتبط

پاسخ دهید