ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی

 

ترموگرافی، شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تولید بخار و اثرات زیست محیطی از طریق انجام تعمیرات پیشگیرانه تله های بخار در فاز ۸- ۷و ۶ مجتمع گاز پارس جنوبی

در پالایشگاه، لزوم انجام تعمیرات پیشگیرانه و بازرس یهای دور های مدون روی این تل ههای بخار را خاطر نشان م یکند.در این مقاله پس از ارایه توضیحاتی جزیی در مورد مفاهیم کاربردی، میزان صرف هجویی اقتصادی سالانه را جهت مدیریت مصرف بخار و انرژی پالایشگاه، در نتیجه انجام تعمیرات پیشگیرانه بصورت آماری ارایه م یدهیم و نقش این تعمیرات پیشگیرانه را در کاهش آلودگی محیط زیست در راستای اهداف زیست محیطی مجتمع بیان میکنیم.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید