دوربین ترموگرافی

خرید یک دوربین ترموگرافی در صورت عدم توجه به نکات مهم و ریزی که در انتخاب صحیح آن وجود دارد، می تواند فرآیند راه اندازی واحد پایش وضعیت بر پایه تصویر برداری حرارتی را در همان ابتدای کار با شکست مواجه سازد. نکات مختلفی در خرید یک دوربین ترموگرافی باید مورد توجه قرار گرفته و در نهایت سازمان باید بتواند به تعادل معقولی بین امکانات و هزینه های خرید، کالیبراسیون و نگهداری برسد. مباحث اصلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

– فاصله از هدف ( که تعیین کننده میدان دید و میدان دید آنی دوربین است )

– الزامات محیطی شامل دمای محیط ، میزان تابش و …( امکاناتی مانند چشمی ،LCD و …)

– دمای سوژه ( تعیین کننده محدوده کارکرد دمایی دوربین ، الزامات کالیبراسیون ، دقت و …)

– سایر پارامترها( فرکانس نمونه برداری ، دقت و …)

مطالب مرتبط

پاسخ دهید