روشنایی مادون قرمز

در این متن اطلاعاتی راجع به روشنایی مادون قرمز ارائه شده است. به علاوه،اطلاعاتی در ارتباط با نتایج حاصل از استفاده از محدود ههای مختلف نور به همراه زوایای عدسی مختلف در اختیار شما قرار م یگیرد. در طراحی یک سیستم س یس یت یوی دارای روشنایی مادون قرمز مشکل اصلی این است که نور مادون قرمز را نمی توان با واحد لوکس انداز هگیری کرد. بنابراین در این متن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار م یگیرد که به کمک آن می توان تعیین کرد که در فواصل مختلف چه میزان نور مادون قرمز نیاز است. علاوه بر این به این سوالات نیز پاسخ خواهیم داد که حساسیت دوربینهایمختلف نسبت به نور مادون قرمز چگونه است و این که دیاگرا مهای طیفی چگونه تبدیل م یشوند و اثرات عدسی چه هستند. در اینجا به توضیح ابتدایی سه مفهوم اساسی فیزیک م یپردازیم. مفهوم طول موج نور، قانون عکس مجذور نور و نهایتاً عبور نور از درون عدسی.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید