مشاوره

با توجه به اینکه داشتن دانش فنی لازم جهت خرید دوربین های حرارتی جهت فعالیت های پزشکی نیاز به مشاوره می باشد تیم تحقیقات پزشکی این بستر را برای تمامی مخابطان ایجاد نموده است که بدون پرداخت هزینه ای از خدمات مشاوره ای تیم تحقیقات استفاده نماید.