ایران ترموگرافی بلاگ

0

اختلاف درجه حرارت بخش های مختلف بدن انسان

با توجه به این مزایا ، ترموگرافی به عنوان یک ابزار تشخیص جایگزین موثر ایجاد شود. جدول  اختلاف درجه حرارت دو طرف مقابل (بین سمت چپ و راست ) را برای چند قسمت از...

0

اصول فیزیکی تصویربرداری حرارتی

تمام اشیا در دمای بالای صفر مطلق بصورت خودبخود تابش الکترومغناطیسی منتشر می کنند؛ که این پدیده تابش طبیعی یا گرمایی یا حرارتی نام دارد. قدرت تابشی یک سطح، کل انرژی است که از...

0

درجه حرارت به عنوان شاخص ترموگرافی

از لحاظ تاریخی ،درجه حرارت یک شاخص بسیار خوبی برای سلامت بوده است.از ۴۰۰ قبل از میلاد  در جه حرارت به عنوان یک معیار برای تخشیص بالینی استفاده شده است.انسان ها خونگرم هستند به...