بایگانی‌ ماهانه: مارس 2015

0

آشکارسازی اسلحه پنهان درسیستم مبتنی برتصاویر مادون قرمز

دراین مقاله مساله آشکارسازی اسلحه پنهان با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی مورد بررسی قرارمیگیرد ابتدا تصاویر با استفاده از فیلتر تقویت بالا پیش پردازش می شوند سپس با استفاده از لبه گیری...

0

Appendix A: MATLAB Scripts and Functions

In this work, the accuracy of the infrared thermography measurements was investigated with sophisticated software, created in the MATLAB computational environment. In order to help users of the infrared camera to estimate the uncertainty of the...

0

آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی

روشهای آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی: مزایا و محدودیت ها آزمایش های غیر مخرب عموما برای تشخیص عیوب، موفق یا ناموفق بودن تکنولوژی ساخت در ریخته گری، جوشکاری و تغییر شکل فلزات...

0

محاسبات مربوط به ترموگرافی جهت کاهش تلفات برق

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید بمنظور جمع آوری و تهیهاطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعتبرق و معضلات تلفات در این صنعت ، تبعات اقتصادی و هزینه...