بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۳

0

آشکارسازی اسلحه پنهان درسیستم مبتنی برتصاویر مادون قرمز

دراین مقاله مساله آشکارسازی اسلحه پنهان با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی مورد بررسی قرارمیگیرد ابتدا تصاویر با استفاده از فیلتر تقویت بالا پیش پردازش می شوند سپس با استفاده از لبه گیری...

0

Appendix A: MATLAB Scripts and Functions

In this work, the accuracy of the infrared thermography measurements was investigated with sophisticated software, created in the MATLAB computational environment. In order to help users of the infrared camera to estimate the uncertainty of the...

0

آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی

روشهای آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی: مزایا و محدودیت ها آزمایش های غیر مخرب عموما برای تشخیص عیوب، موفق یا ناموفق بودن تکنولوژی ساخت در ریخته گری، جوشکاری و تغییر شکل فلزات...

0

محاسبات مربوط به ترموگرافی جهت کاهش تلفات برق

ترموگرافی نوعی تکنیک بازرسی و بازدید بمنظور جمع آوری و تهیهاطلاعات یک سیستم در زمان معین می باشد. با توجه به قدمت صنعتبرق و معضلات تلفات در این صنعت ، تبعات اقتصادی و هزینه...

0

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار با استفاده از فناوری ترموگرافی با توجه به اینکه عایق های معیوب در صنایع بویژه صنایع نفت و گاز سالیانه باعث تلفات انرژی بسیار زیادی می شوند،لذا تشخیص...

0

آزمون و ارزیابی غیر مخرب

آزمون و ارزیابی غیر مخرب– مقایسه روش های “اینترفرومتری هولوگرافیک” و “ترموگرافی اینفرارد” با توجه به تفاوت هایی که میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب وجود دارد، در این مقاله ابتدا یک مقایسه اجمالی میان آزمون...

0

ترموگرافی در بازرسی های غیر مخرب

ترموگرافی شاخه ای از علوم کاربردی جدید می باشد که بطور وسیعی در حوضه های مختلفی چون بازرسی هایپیشگیرانه، پیشگویانه، کیفی و غیر مخرب بکار برده می شود.اساس این علم بر روی فیزیک حرارت...

0

آشکارسازی استرس با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره

هر فردی استرس را در زندگی خود تجربه کرده است و درواقع استرس بخشی از زندگی انسان شده است. استرس عبارتاست از حالت اضطراب و فشار درونی که انسان برای مواجهشدن با خطر یا...