آزمون و ارزیابی غیر مخرب

آزمون و ارزیابی غیر مخرب– مقایسه روش های “اینترفرومتری هولوگرافیک” و “ترموگرافی اینفرارد”

با توجه به تفاوت هایی که میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب وجود دارد، در این مقاله ابتدا یک مقایسه اجمالی میان آزمون و ارزیابی غیر مخرب انجام شده و در ادامه انواع فرآیندهای غیر مخرب از نظر نیاز به تماس یا عدم تماس با سطح قطعه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی فرآیندهای غیر تماسی اینترفتومتری هولوگرافیک و ترموگرافی اینفرارد و مقایسه میان آنها پرداخته و در پایان نیز یک مطالعه موردی از قطعه ای که روی آن ارزیابی های فوق انجام شده است، برای مفایسه دو روش آورده شده است.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید