آشکارسازی اسلحه پنهان درسیستم مبتنی برتصاویر مادون قرمز

دراین مقاله مساله آشکارسازی اسلحه پنهان با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی مورد بررسی قرارمیگیرد ابتدا تصاویر با استفاده از فیلتر تقویت بالا پیش پردازش می شوند سپس با استفاده از لبه گیری لاپلاس گاوسی اجزای تصویر استخراج میشوند و نهایتا اشیا اضافی تصویر با استفاده از روش مورفولوژی و توصیفگرهای شکل حذف و اسلحه تشخیص داده می شود به منظور انجام آزمایشها ازپایگاه داده اسلحه پنهان otcbvs استفاده شده است به کارگیری روش پیشنهادی منجر به بهبود چشمگیر نتایج شده است.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید