آشکارسازی استرس با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره

هر فردی استرس را در زندگی خود تجربه کرده است و درواقع استرس بخشی از زندگی انسان شده است. استرس عبارتاست از حالت اضطراب و فشار درونی که انسان برای مواجهشدن با خطر یا مشکلات جدی با ترشح هورمون هایی خود رابرای مقابله آماده می کند که البته تا این حد خوب و برایروند زندگی لازم است. ولی هرگاه در فردی استرس توسعه پیدا کند فرد را با خطرات جدی روانی و جسمی مواجه میسازد. از این رو ارائه روشی به منظور سنجیدن استرس فرد میتواند در کاربردهای روانشناختی و همچنین سایر کاربردهاینظیر حقوقی-قضایی، نظامی و غربالگری مورد توجه قرار گیرددر هنگام استرس با فعال شدن پاسخجنگ یا گریزضربان قلب، حجم خون و فشار خون بالا میرود و فرد شروعبه عرق کردن میکند. خون از اقصی نقاط بدن و سیستمگوارش دور می شود و به طرف ماهیچه هایی که میتواند براجنگ یا گریز فرد کمک کند هدایت می گردد. دستها و پاهاسرد م یشود دیافراگم و ماهیچه نشیمن قفل میشود، مردمکچشم جهت خیره شدن بینایی باز می شود، شنوایی حساسمی شود، غدد آدرنال شروع به ترشح مواد کرتیزول (آدرنالین،اپی نفرین، نوراپی نفرین) میکند. همچنین در این حالت خونرسانی به چشم بیشتر شده که باعث افزایش دمای آن نواحیمی شود. دلیل این مساله نیز اینست که چشم در چنینمواقعی نیاز به حرکت سریع و لحظه ای دارد و این حرکتخون و انرژی بیشتری را می طلبد.

تغییرات دمایی ایجاد شده را نیز می توان با استفاده ازگرمانگاری مادون قرمز چهره که توسط سیستم های تصویربردار حرارتی پیشرفته قابل دریافت است، به ثبت رساند .گرمانگاری مادون قرمز بر اساس پدیده فیزیکی می باشد کههر جسم گرمی در دمای بالاتر از صفر درجه کلوین از خودتشعشع الکترومغناطیسی ساطع می کند . همبستگی بسیارزیادی بین سطح جسم و شدت و طیف تشعشع وجود دارد. بااندازه گیری شدت امواج ساطع شده می توان به دمای جسممورد نظر بصورت غیر تماسی پی برد. این روش با توجه بهمزایای آن نظیر غیر تماسی بودن، امروزه مورد توجه قرارگرفته است.

دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله انگلیسی

مطالب مرتبط

پاسخ دهید