اختلاف درجه حرارت بخش های مختلف بدن انسان

با توجه به این مزایا ، ترموگرافی به عنوان یک ابزار تشخیص جایگزین موثر ایجاد شود. جدول  اختلاف درجه حرارت دو طرف مقابل (بین سمت چپ و راست ) را برای چند قسمت از اعضا بدن در افراد سالم نشان می دهد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید