بیماری های ویروسی در فرودگاه های بین المللی

ارزش اسکنرهای حرارتی در تشخیص بیماری های ویروسی در فرودگاه های بین المللی

چکیده:
مقدمه: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ، از ابزار ترموگرافی مادون قرمز در تشخیص بیماری های ویروسی استفاده شده است با این حال ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آنها ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ مادون قرمز در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری های ویروسی در فرودگاه های بین المللی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻزم را دارا ﻣﻲ باشد، انجام پذیرفت.
روش بررسی: در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺮوری ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑه ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ، از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده های اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺳﺘﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: از ﻣﺠﻤﻮع ۱۲۱ مقاله ﺑﻪ دﺳﺖ آمده، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان، ﺧﻼﺻﻪ و متن ﻛﺎﻣﻞ، ۱۳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واجد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ مادون قرمز ﺑﻮدﻧﺪ.
بحث و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮﭼﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ مادون قرمز روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ، اﻳﻤﻦ (غیرتهاجمی) و ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮﺧﻲ بیماری ﻫﺎ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارزش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﻧﻤﻲ توان از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

کلیدواژگان:
اسکنرهای حرارتی، تشخیص، بیماری های ویروسی، فرودگاه

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید