ارزیابی وضعیت تجهیزات دپارتمان پخت کارخانجات سیمان

ارزیابی وضعیت و عیب یابی تجهیزات دپارتمان پخت کارخانجات سیمان با استفاده از بازرسی ترموگرافی

چکیده
سیمان جزو محصولات کلیدی و مهم در برنامه های توسعه عمرانی و زیربنایی کشور به شمار رفته و کیفیت و کمیتتولید این محصول، در روند توسعه زیرساختهای عمرانی، نقش تأثیرگذاری دارد. با توجه به رشد تقاضای این محصول درسالهای اخیر، توسعه واحدهای موجود و احداث کارخانه های جدید اجتناب ناپذیر بوده است . اما آنچه که نباید از نظرفراموش شود، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان کارخانجات سیمان است که این خود در گرو نگهداری و تعمیرات بهینهو بکارگیری تکنیکهای مختلف جه بازرسی فنی و پایش وضعیت تجهیزات می باشد. آنالیز ارتعاشات، آنالیز جریانالکتروموتورها، آنالیز روغن و بازرسی ترموگرافی یا گرمانگاری، از مهمترین تکنیکهای پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزاتبه شمار می روند که بکار گیری صحیح و اصولی آنها، نتایج قابل توجهی در افزایش قابلی اطمینان و پایداری تجهیزات ،افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را در پی خواهد داشت . در این مقاله،کاربردهای بازرسی ترموگرافی، در ارزیابی وضعیت و عیب یابی تجهیزات دپارتمان پخت کارخانه های سیمان مورد بررسیقرار گرفته و نمونه هایی از بازرسی انجام شده و نتایج بدست آمده، ارائه شده است . مثالهای ارائه شده، نمونه هایی عملیاز تجهیزاتی است که در کارخانجات سیمان مورد ارزیابی قرار گرفته اند و تشخیص زود هنگام عیوب آنها به کمک بازرسیترموگرافی، جلوگیری از توسعه خرابی و کاهش میزان توقفهای ناگهانی و بدون برنامه خط تولید را در پی داشته است .
دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید