اندازه گیری دمای واقعی یک جسم به کمک تصویربردار حرارتی

اندازه گیری دمای واقعی یک جسم به کمک سامانه های تصویربردار حرارتی و محاسبه میزان نامعینی آن

در این مقاله دمای واقعی یک جسم بااستفاده از یک سامانه تصویربردار حرارتی فروسرخ اندازه گیری شده است. بدین منظور ابتدا دمای ظاهری جسم از سیگنال خروجی یک دوربین حرارتی غیرسرد شونده در بازه (۱۴-۸µm ) استخراج شده است. سپس با اعمال تصحیحات مورد نیاز دمای واقعی جسم را به دست آوردیم. در ادامه و به منظور تعیین دقت این روش، از یک مدل تعیین نامعینی در اندازه گیری دمای واقعی جسم استفاده شده و پس از تعیین پارامترهای این مدل، مقدار نامعینی مربوط به شرایط اندازه گیری را به دست آوردیم.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید