ایده های حرارتی -۱

با توجه به درخواست دوستان مبنی بر ایده هایی که می توان در زمینه ترموگرافی استفاده کرد در نظرگرفتیم برخی از مقالات حرارتی که می تواند مفید باشد را جهت استفاده عزیزان قرار دهیم.

عنواندانلود
مطالعه توزیع دما در لوله های گاز مدفون در خاکدانلود
آنالیز عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر تغییرات دما و تابشدانلود
انتخاب توزيع برتر دما در ايستگاههاي سینوپتیک کشور ايراندانلود
بررسی تاثیرات کاهش دما بر خواص الکتریکی سلول خورشیدیدانلود
بررسي تاثيرات دما برروي مقاومت ويژه ابخوان هاي ساحلي وتصحيح آن در دماهاي مختلفدانلود
بررسی تأثیر دما بر عملكرد سیستم ASBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنیدانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید