تغییرات میدان گرمائی گذرا به کمک ترموگرافی فتوترمیک

در این مقاله ، یک صفحه مسطح پارچه ای مرطوب تحت تأثیر یک منبع گرمائی موضعی قرار گرفته و نحوه توزیع گرمای دینامیکی سطح آن تحت مطالعه قرار می گیرد . بمنظور بررسی نحوه توزیع گرمائی گذرا در سطح پارچه، برای نخستین بار از روش ترموگرافی فتوترمیک استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که با این روش می توان ضمن شناسایی عیوب ناشی از طراحی نامناسب خشک کن گرمائی ، سیستم انتقال انرژی گرمایی در آن را نیز بهبود بخشید .

مطالب مرتبط

پاسخ دهید