عملکرد آسیا نیمه خودشکن مس سرچشمه بوسیله سیگنال حرارتی

بررسی عملکرد آسیا نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه بوسیله سیگنال ارتعاشی، صوتی و حرارتی

در دهه های اخیر مطالعات مختلف صورت گرفته تا سیگنال صوتی و لرزشی را به پارامترهای از آسیای نیمه خودشکن مثل توان، نرخ تغذیه، بار اسیا، چگالی، نوع سنگ معدن و سایر ذرات مرتبط کنند آگاهی از متغیر داخلی آسیا علیرغم سختی در اندازه گیری آنها بسیار حائز اهمیت است علاوه بر این تعدادی پارامتر دینامیکی وجود دارد که نقش مهمی در بهینه کردم عملکرد آسیا و طراحی آسیا دارد بنابراین بررس روش هایی که بتوان به درستی این پارامترها را مشخص کرد از جایگاهی ویژه برخوردار است یکی از مشکلات موجود در این راستا عدم امکان توقف دستگاه جهت پایش پارامترها می باشد لذا استفاده از روش هایی مانند آنالیز ارتعاشی، صوتی و حرارتی می تواند بدون توقف دستگاه به بررسی عملکرد اسیا کمک قابل توجهی نماید در این تحقیق از روش های مذکور جهت پایش پارامترها استفاده شده است در این مقاله تعدادی نقطه بر روی یاتاقان های آسیا انتخاب گردیده و اندازه گیری ارتعاشات صدا و حرارت در ۷۴ وضعیت کاری مختلف آسیا صورت گرفته است اندازه گیری ارتعاشات بوسیله ارتعاش سنج یا سنسور شتاب سنج بر روی یاتاقان های موتور و پینیون، سیگنال صدا از طریق میکروفنی که نزدیک آسیا نصب شده اندازه گیری شده و آنالیز حرارتی بوسیله عکس برداری حرارتی از سطح پینیون آسیا بوسیله دوربین ترموویژن صورت گرفته است سپس با تحلیل داده های بدست آمده نشان داده شده است که دره ر نقطه موثرترین شاخص چه پارامتری بوده که با کنترل آن شاخص بتوان کارکرد آسیا را کنترل و وضعیت کاری آسیا را بهبود بخشید.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید