شبکه های توزیع برق به کمک فناوری ترموگرافی

بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق با استفاده برنامه های PM به کمک فناوری ترموگرافی بر روی اتصالات حفاظتی نامناسب

کلید ها به عنوان یکی از اجزای حیاتی و پر کاربرد در سیستم قدرت نقش پر اهمیتی در کنترل توان و توزیع انرژی الکتریکی دارد. هزینه انرژی توزیع نشده، هزینه خسارتی که به مصرف کننده در اثر قطعی وارد می شود و غیره لزوم وجود تعمیرات پیشگیرانه بر روی کلید را آشکار می سازد. جهت دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی و کاهش هزینه ها و کاهش نرخ خرابی بایستی یک برنامه تعمیرات پیشگیرانهPM) بهینه با توجه به توزیع زمانی خرابی ها در سال های گذشته تنظیم گردد . به طور کلی اجزا شبکه های توزیع در اثر مرور زمان، عوامل طبیعی دچار فرسودگی می شود. هر روزه گزارشات متعددی از خسارت ناشی از تلفات انرژی و خاموشی های ناخواسته در شرکت های توزیع انتشار می یابدکه استفاده از سیستمهای نگهداری پیشگیرانهPM) برای شناسایی اتصالات سست و نقاط خراب در تجهیزات شبکه های توزیع بیش از پیش بیشتر می کند. در این مقاله تاثیر عمکرد حفاظتی کلیدها با استفاده از برنامه ی PM بر روی یک فیدر نمونه از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان برای سال های ۸۵ تا ۸۸ جهت بهبود کیفیت بهره برداری و کاهش میزان قطعی های ناشی از عملکرد نامناسب کلیدهای سیستم توزیع ارائه شده است

مطالب مرتبط

پاسخ دهید