تشخیص بیماری های زنان و ترموگرافی

ترموگرافی به طور گسترده در زمینه زنان نیز استفاده شده است. Birnbaunو kliot اظهار نظر کردند که، بیماری های زنان ممکن است باشد بیشترین پتانسیل برای کاربرد ترموگرافی ، از جمله در دوران بارداری که دستگاه داخلی تناسلی زنان دستخوش تغییرات قابل توجهی در اندازه ، عروق و افزایش حجم رحم در دوران بارداری منجر به افزایش در تعداد و اندازه رگ های خونی می شود . Menczerو eskinآزمایش تصویر برداری حرارتی را بروی مواردی از زنان اعمال کردند. که در این آزمایش درجه حرارت در سطح نوک پستان ودر یک سطح ثابت در بالا و پایین نوک پستان به مدت ۴ هفته قبل از زایمان و در چهار روز اول پس از زایمان اندازه گیری شد. گزارش داده شده است که ،افرادی که از در درد پس از زایمان شکایت دارند نسبت به افرادی که بدون درد هستند پس از زایمان ، از درجه حرارت قابل توجه بیشتری برخوردار می باشند.آنها اظهار نظر که، درد بعد از زایمان به طور عمده از تورم وریدی و لنفاوی و یا پرشدن ACINI با شیر ایجاد می شود و هر دو فرایند به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث افزایش عروق شده و سبب افزایش دمای بدن میگردد، که درنتیجه تصویر برداری حرارتی به عنوان یک ابزار موثر برای تشخیص درد پس از زایمان ارایه می گردد.
در شکل میتوان یک نمونه ترموگرافی و سونوگرافی توده بزرگ سپتوم دار کیستیک در شکم را مشاهده کرد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید