بیماری های چشمی

Morgan و همکاران، با استفاده از تصویر برداری حرارتی به ثبت ترموگرام ِ سطوح چشمی ِ افرادی که دارای خشکی چشم می باشند و گروه شاهد پرداختند.مشخص شد که، میانگین دمای سطح چشم در افراد دارای خشکی چشم (۳۲٫۳۸±۰٫۶۹ ℃ ) نسبت به گروه شاهد(۳۱٫۹۴±۰٫۵۴ ℃) بالاتر است. Tan و همکاران، روش های مختلفی را از قبیل روش های دستی ، نیمه اتوماتیک ، و تمام اتوماتیک را برای مطالعه دمای سطح چشم با استفاده از تصویر برداری حرارتی بررسی کرده اند . Changو همکاران، از تصویر برداری حرارتی برای تشخیص التهاب در افراد با افتالموپاتی گریوز استفاده کردند . Ng و همکاران، پیشنهاد کردند که افزایش درجه حرارت چشم می تواند نشانه احتمالی تب باشد.یک تصویر حرارتی نوعی از چشم سالم در شکل۶ نشان داده شده است. از توزیع درجه حرارت تصویر می توان قرنیه و متقارن بودن این توزیع را در افراد سالم مشاهده نمود و جالب تر اینکه نقطه مرکز هندسی در وسط قرار ندارد و کمی فاصله دارد، که این را می توان به جریان مایع اشک آور نسبت داد

مطالب مرتبط

پاسخ دهید