ترموویژن در پوست

بیماری های پوست، به طور کلی، باعث التهابی می شود که به نوبه خود سبب الگوی دمای غیرطبیعی در سطح پوست می گردد. از این رو ، تصویر برداری حرارتی ممکن است به عنوان یک روش مناسب برای مطالعه بیماری های پوستی در نظر گرفته شود. تصویر برداری حرارتی برای تشخیص افراد جذام استفاده شده است، و از آن گزارش شده است که ، مناطق سرد (مانند گوش و منطقه لبه های بینی) به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد Vargas و همکاران ، یک روش ترموگرافی نرمالیزه شده را توسعه دادند ، به طوری که انها از متوسط درجه حرارت بدون بعد (نسبت متوسط درجه حرارت اندازه گیری شده به یک دمای مرجع) برای تشخیص جذام بر روی مرد ۵۰ ساله ای با سابقه ابتلا به هپاتیت نوع c از سن ۲۰ سالگی استفاده کردند. انها این موضوع را برای ۵۸۷ روز مانیتور کردند و متوجه شدند که ، با استفاده از تصویر برداری حرارتی اثربخش درمان جذام در ۸۷ روز قابل تشخیص است در حالی که رنگدانه شدن مجدد تنها پس از ۱۸۲ روزه به صورت بصری قابل تشخیص خواهد بود. Benko و همکاران اثرات قرار گرفتن در معرض تابش اشعه بتا را با استفاده از تصویر برداری حرارتی مورد مطالعه قرار دادند .آنها مشاهده کرند که ،متوسط درجه حرارت منتطقه ِ در معرض ،بلافاصله بعد از جذب دوز بتا افزایش می یابد. Thomasو همکاران ، استفاده از تصویر برداری حرارتی را در لیزر بر درمان پوست به ویژه در موارد ضایعات و ذوب موم عروقی ، که در ان تصویر برداری حرارتی می تواند جهت بهینه سازی پارامترهای لیزر مورد استفاده قرار گرفت را برجسته کرده بود. Mason و همکاران، تصویر برداری حرارتی را برای ارزیابی عمق سوختگی استفاده کردند و نتیجه گرفتند که یافته های ترموگرافیک به مراتب دقیق تر از یافته های بالینی است . Cole و همکاران، نیز نتایج مشابهی را گزارش و نتیجه گرفتند که، تصویر برداری حرارتی ممکن است درجهت انتخاب افراد برای عمل جراحی زود هنگام و اولیه کمک کننده باشد .

مطالب مرتبط

پاسخ دهید