ترموگرافی و شناسایی جذب آب درسکان های کامپوزیتی هواپیما

خلاصه مقاله:
رشد روزافزون کاربرد مواد مرکب درصنایع هوایی باعث گردیده است تا روشهای نوین آزمون های غیرمخرب برای بررسی مستمر عیوب احتمالی به کارگرفته شود آزمونهای صوتی فراصوت، رادیوگرافی مکش کنترل شده و ترموگرافی از جمله این روشها است آزمون ترموگرافی درصورت شناخت عوامل موثر و تفسیر صحیح جایگزینی مناسب از لحاظ کاهش خطرات کاهش هزینه ها وسرعت انجام عملیات نسبت به آزمون رادیوگرافی می باشد دراین مقاله با بررسی تئوری و عملی عوامل مختلف و آنجام آزمایش ترموگرافی برروی سکانهای بالابر هواپیماهای ایرباسA300-600 A320 عیوب مربوطه شناسایی و نتایج حاصل به منظور کاهش خطاهای عملیاتی معرفی گردیدها ست.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید