ترموگرافی تیروئید

تیروئید نخستین عضو بدن است که پس از دسترسی به جاروبگر خطی در سال ۱۹۵۰ از آن نگاره رادیوایزوتوپی گرفته شد . تیروئید گاهی دارای گره ها یا تکمه هایی است که جذب کننده مولکولهای نشاندار نبوده و سرد نامیده می شوند و نسبت به بافت سالم تیروئید که جذب کننده مولکولهای نشان دار با مواد رادیواکتیو است ، احتمال سرطانی شدنشان بیشتر است .
در گذشته برای اسکن تیروئید نزدیک به MBq 4 ( Ciµ ۱۰۰ ) ۱۳۱I ، یک روز پیش از نگاره برداری به بیمار خورانده می شد . دوز پرتوی که از اینراه به بیمار داده می شد ،‌ بالا بود . رادیوایزوتوپ دیگری که از عنصر ید می تواند در این روش بکاررود ۱۳۵Iبا نیم عمر سه ساعت است که این رادیوایزوتوپ هم به علت دردسرهای تکنیکی کاربرد ندارد . تکنسیم بصورت یون پرتکنتات۴ TcO 99m به وسیله همان بافتهایی که ید را جذب می کنند ، جذب می شود . اندازهTc 99m در این روش نزدیک به MBq150 ( نزدیک به mic 4 ) است که به بیمار تزریق می شود . از آن جا کهTc 99m تابش کمتری به بیمار می دهد ، به دیگر رادیونوکلئیدها برتری دارد . زمان لازم برای وارد شدن مولکورهای نشاندار به غده تیروئید پس از تزریق با Tc 99m نزدیک به ۲۰ دقیقه است .

بیمار، یک زن، ۲۸ ساله.

تیروئید

تیروئید2

مطالب مرتبط

پاسخ دهید