ترموگرافی در پتروشیمی رازی

کاربرد ترموگرافی در شناسایی اتلاف حرارتی خطوط گرم واحد آمونیاک پتروشیمی رازی

بکار گیری عایق در سطوح داغ فرایندهای صنعتی یکی از راههای اساسی کاهش تلفات حرارتی می باشد. در این مقاله با استفاده ازروش ترموگرافی عملکرد عایق ها و اتلاف حرارتی خطوط گرم عایق شده، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. یکی از کاربردهای مهم ترموگرافیدر صنعت پتروشیمی بررسی عایق کاری خطوط گرم، اتلاف حرارتی و بررسی میزان افت گرما از طریق سطوح می باشد. عیب یابی براساسوجود گرادیان حرارتی در عکس های ترموگرافی انجام شده است. با بررسی های انجام شده کارایی عایق، شناسایی خرابی آن و ضعف عایق کاری خطوط لوله گرم بیان شده است.

 

دانلود مقاله

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید