تشخیص بیرینگ معیوب با استفاده از آنالیز ترموگرافی

همان طوریکه میدانیم دستگاههای Rotary و مخصوصا پمپها نقش بسیار تعیین کنندهای در صنایع هر کشوری دارند.به همین دلیل نقش تعمیرات پیشگویانه از اهمیت قابل توجهی بر خوردار میباشد.در این مقاله سعی شده است تا نقش یکی از تکنیکهای آنالیز(آنالیز حرارتی)جهت پیشگیری از عیوب و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به نمایش گذارده شود.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید