تشخیص عیب های مکانیکی با استفاده از دوربین ترموگرافی

تشخیص عیب های مکانیکی با استفاده از دوربین ترموگرافی مورد کاوی در پتروشیمی بو علی سینا

با گسترش تکنولوژی ابزارهای جدیدی در اختیار گروه های پایش وضعیت جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف قرار گرفته است. یکی از این وسایل دوربین ترموگرافی می باشد. در زیر نمونه های از کاربردهای این وسیله در بخش مکانیک ارائه شده است که شامل تشخیص خرابی ولو Valve) کمپرسور رفت و برگشتی ، وجود مشکل در مسیر فرآیندی یک مبدل و تشخیص عدم کارکرد مناسب روانکار در یک جعبه دنده می باشد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید