تشخیص بیماری های کبدی به کمک ترموگرافی

mansfield و همکارانش ، برای تشخیص متاستازهای کبدی ، که باعث الگوهای دمایی غیر طبیعی در سطح پوست می شوند از تصویر برداری حرارتی استفاده کردند . Knobel و همکاران ، از تصویر برداری حرارتی برای اندازه گیری دمای بدن نوزاد مستقر در انکوباتور در جهت بررسی رابطه درجه حرارت بدن و آنتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس استفاده کردند . مشاهده شد که، میانگین تفاوت درجه حرارت در ناحیه شکم، قفسه سینه در نوزادان نارس مبتلا به NEC بیشتر است. Milonovو همکارانش ، ترموگرافی را همراه با ترمومتر الکتریکی در افراد مبتلا به بیماری های کبدی انگلی استفاده کردند .در این مطالعه ،بیماری unilocular hydatid و multilocular hydatid مشاهده شد .مطالعات آنها نشان می دهد که، تصویر برداری حرارتی یک ابزار مفید برای تشخیص کیست های suppurating است. Bhatia و همکارانش ، نوزادان و کودکان مبتلا به بیماری های حاد و مزمن کبدی را با استفاده از تصویر برداری حرارتی بررسی کردند و دریافتند که ۹۶% از افراد ، ترموگرام مناطق شکمشان غیرطبیعی است .

مطالب مرتبط

پاسخ دهید