تشخیص زودرس، نجات زندگی

تصویر به سمت چپ نشان می دهد که تومور به سرعت رشد در حال رشد است. تصاویر حرارتی ؛ گرمای وجود تومور در ماه جولای سال ۲۰۱۲ نشان می دهد. در تنها چند ماه توموربه سطح پوست  رسبده است . سلول های سرطانی به سرعت تقسیم می شوند.  مطالعات نشان داده اند ترموگرافی می تواند تومورها تا ۱۰ سال قبل از ماموگرافی در ۷۰٪ موارد با توجه به دانشگاه ویسکانسین مطالعه پیدا کند.

مرجع

مطالب مرتبط

پاسخ دهید