تقسیم بندی تصاویر حرارتی سرطان پستان

با توجه به نتایج به دست آمده از تصاویر حرارتی پستان، ان را می توان در یکی از پنج شاخه اصلی قرار داد.

 

TH 1 – Normal uniform non-vascular

TH 2 – Normal uniform vascular

TH 3 – Equivocal -questionable

TH 4 – Abnormal

TH 5 – Severely abnormal

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید