قوانین مهم ترموگرافی

۱- تجهیزات مادون قرمز تنها تابش های مادون قرمزی که از اولین یک هزارم اینچ عمق سطح اغلب جامدات و مایعات منتشر می شود را می بینند. بنابراین تجهیزات مادون قرمز دما را اندازه گیری نکرده و آشکار نمی کنند. همچنین تجهیزات مادون قرمز نمی توانند آن طرف مایعات و جامدات را نشان دهند. این قانون به ما می گوید در هنگام ترموگرافی تنها سطح اجسام را می بینیم و آنچه در درون یک جسم رخ می دهد با کمک دوربین ترموگرافی به صورت مستقیم قابل آشکار سازی نیست. در صورت نیاز باید پوشش های اضافی را از سطح جسم مورد نظر بردارید تا بتوانید نتایج مطلوب را به دست آورید.

۲- در صورت فقدان عامل محرک، نتیجه ای از ترموگرافی به دست نخواهد آمد. مهم نیست که چه کاربردی از دوربین ترموگرافی را استفاده میکنید. باید نوعی از نیروی محرک برای ایجاد تفاوت انرژی تابشی از سطح سوژه وجود داشته باشد.

توجه کنید در صورتی که ضریب تابش نامناسبی را در دوربین وارد کنید اختلاف دمای اندازه گیری شده توسط دوربین با دمای واقعی به شدت افزایش می یابد. در رابطه با اجسامی که ضریب تابش بسیار کوچکی دارند اصولا ترموگرافی توصیه نمی شود.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید