مدلسازی انتقال حرارت در بافت

انتقال حرارت در بافت با چهار فرآیند هدایت، همرفتی، تبخیر و تابش از سطح پوست صورت می گیرد. مدلهای مختلف پیوسته و عروقی جهت تشریح این فرآیندها ارائه شده است . مدلهای عروقی به دلیل پیچیدگی و نیاز به اطلاعات فراوان از آناتومی سیستم عروقی بافت، در عمل کاربرد زیادی پیدا نکردند . از مدل های پیوسته مدل Pennes که به معادله Bioheat نیز معروف است، به دلیل سادگی پیاده سازی و توانایی آن در پیش گویی نتایج تجربی در بیشتر کاربردها از جمله در بررسی های درمان با فوق گرمایی یا بررسی اثرات سوختگی بر سطح پوست به کار رفته است. با توجه به این موارد از خود مدل دمایی برای کانتور فعال فازی شده استفاده می کنیم .در معادله bioheat انتقال حرارت در بافت با فرایند هدایت مدل میشود و اثر جریان خون تنها به صورت یک منبع تولید حرارت به معادله افزوده می شود .گراف شکلاثر حضور تومور در بافت بر روی گراف حرارتی سطح پوست را نشان می دهد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید