تغییرات توزیع دمای پوست با ویژگیهای بافت سرطانی

مطالعه تغییرات توزیع دمای پوست با ویژگیهای بافت سرطانی توسط شبیه سازی تصویربرداری حرارتی

عدم اطلاع دقیق از چگونگی رابطه بین بی نظمی های دمای سطح پوست و ویژگی های بافت سرطانی، کاربرد تصویربرداری حرارتی را به عنوان روشی برای تشخیص زودهنگام سرطان محدود کرده است. در این تحقیق، با پیاده سازی مدل انتقال حرارت زیستی Pennes با استفاده از روش حل عددی تفاضل محدود برای بافت نمونه شامل تومور، تصویربرداری حرارتی از سطح پوست شبیه سازی شده است. با استفاده از این شبیه ازی، رابطه بین پروفایل دمای سطح پوست و ویژگی های بافت سرطانی به صورت پارامتریک بررسی و نشان داده شده است که رابطه مستقیمی بین حساسیت ترموگرافی با نرخ متابولیسم تومور و انداره تومور وجود دارد. همچنین حساسیت تصویربرداری حرارتی برای شرایط محیط تقریبا ثابت است و لذا این تکنیک بدون نوجه به شرایط متغیر میتواند به طور موثری به کار رود.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید