مقایسه ماموگرافی ، ترموگرافی ، سونوگرافی

سه روش ماموگرافی ، سونوگرافی ، ترموگرافی با هم در شکل به صورت کلی مقایسه شده اند. این مقایسه ها شامل میزان حساسیت ، دقت و نوع تشخیص و میزان سرعت در تشخیص  می باشد.

مرجع

مطالب مرتبط

پاسخ دهید