نسل های مختلف دوربین های حرارتی

۱- نسل صفر ( Generation 0 )

اگر در یک دوربین حرارتی از یک آشکار ساز تک المانی یا از یک آرایه خطی با تعداد المان اندک استفاده شود، آن را نسل صفر می نامند. در این سامانه به دو اسکنر یکی افقی و یکی عمودی نیاز می‌باشد.

۲- نسل اول ( Generation 1 )

اگر در یک دوربین حرارتی از یک آرایه خطی بسیار طویل آشکار ساز استفاده شود ، آن را نسل اول می نامند . در این سامانه تنها به یک اسکنر افقی نیاز می‌باشد که اغلب دوربین‌های سیاه و سفید از این فناوری استفاده می‌کنند.

۳- نسل دوم ( Generation 2 )

شامل دوربین هایی است که در آن ها از یک آرایه چند خطی بسیار طویل آشکار ساز استفاده شده است. در این سامانه نیز تنها به یک اسکنر افقی نیاز می‌باشد. تصویر این دوربین‌ها نسب به نسل یک تفاوت چشم گیری ندارد.

۴- نسل سوم ( Generation 3 )

به دوربینی اطلاق می شود که در آن از یک آرایه دو بعدی آشکار ساز با تعداد المان های زیاد استفاده شود. این سامانه دیگر نیازی به اسکنر ندارد. این نسل، جدیدترین نسل دوربین های حرارتی می‌باشد که در سامانه های نظامی بطور کامل گسترش یافته و در کشورهای بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصویر متمایز این نسل از دوربین‌ها و همچنین قابلیت تمیزدادن رنگ المان ها از یکدیگر آنها را از نسل های قبلی خود متمایز کرده‌است.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید