وضعیت آبی درختان زیتون به روش تصویربرداری حرارتی

پایش وضعیت آبی درختان زیتون به روش تصویربرداری حرارتی

به منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، روش هایی با عنوان کم آبیاری، با اعمال سطح مشخصی از تنش آبی پیشنهاد می شود. مدیریت و کنترل دقیق سطح تنش آبی اعمال شده به گیاه، برای جلوگیری از افت شدید محصول، ضروری است. روش های مرسوم اندازه گیری تنش آبی، مانند هدایت روزنه ای، وقت گیر است و به نیروی متخصص و تکرار زیاد نیاز دارد. دمای سطح برگ یا کانوپی می تواند شاخصی از هدایت روزنه ای یا سطح تنش آبی باشد، ولی عوامل محیطی نیز نقش به سزایی در دمای کانوپی دارند. با مقایسه دمای کانوپی با دمای دو مرجع مصنوعی تر و خشک در شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) از تاثیر عوامل محیطی کاسته می شود. ترموگرافی روشی نوین در اندازه گیری دما به صورت غیرتماسی است که دمای گیاه را بدون دخالت در فعالیت برگ ها خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش استخراج شاخص تنش آبی گیاه با تصاویر ترموگرافی و بررسی توانایی آن در پیش بینی هدایت روزنه ای است. بدین منظور از درختان زیتون در پنج سطح کم آبیاری و از هر سطح سه درخت، تصویربرداری شد. مراجع تر و خشک نیز برای این منظور طراحی و در میدان دید دوربین قرار داده شد. نتایج نشان داد که این شاخص به خوبی قادر به پیش بینی هدایت روزنه ای (۸۳/۰ R2=) درخت زیتون است.

دانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید