پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار

پایش وضعیت عایقکاری خطوط توزیع بخار با استفاده از فناوری ترموگرافی

با توجه به اینکه عایق های معیوب در صنایع بویژه صنایع نفت و گاز سالیانه باعث تلفات انرژی بسیار زیادی می شوند،لذا تشخیص به موقع عیوب عایق ها و اقدام در جهت تعمیر یا تعویض آن ها امری بسیار مهم به شمار می رود. امروزه تجهیزات جدید بسیاری جهت مشخص کردن عیوب دستگاه ها دراختیار مسئول پایش وضعیت دستگاه ها است که ازجمله آنها می توان به دوربین ترموگرافی اشاره کرد. با تصویر برداری حرارتی از عایق کاری خطوط توزیع بخار یک واحد صنعتی که شامل عایق کاری خطوط لوله حاوی آب داغ و بخار، شیرها و زانوئی ها و غیره می باشد، ابتدا تغییرات ایجادشده در الگوی دمای سطوح شناسایی و سپس توسط نرم افزار تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است در نقاطی که عایقدچار پارگی یا فرسودگی شده است، محل پارگی به عنوان یک پل، حرارت را به محیط منتقل می کند. اطلاعات بدستآمده از دوربین ترموگرافی در بعضی موارد به تنهایی می تواند عامل تصمیم گیرنده برای تعمیر یک تجهیز باشد و دربعضی موارد در کنار سایر اطلاعات دیگر می تواند ما را در تصمیم گیری در مورد تعمیر یا تعویض تجهیز کمک کند.

دانلود مقاله:

مطالب مرتبط

پاسخ دهید