قطعه بندی تصاویر رنگی

با توجه به اهمیت موضوع پردازش تصویر در زمینه تصاویرحرارتی برخی از کدهای آماده matlab را که به مباحث پردازشی در این مورد نزدیک تر میباشد را قرار می دهیم.

 

قطعه بندی تصاویر رنگیcolor Image Segmentationدانلود  
قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از روش تپه نوردیHill-Climbing Color Image Segmentationدانلود
خوشه بندی رنگی در متلبColor Clustering Matlabدانلود
پردازش تصاویر رنگیColor Image Processingدانلود
آستانه گذاری رنگیColor Thresholdدانلود

مطالب مرتبط

پاسخ دهید