کنفرانس جهانی thermal imaging

کنفرانسی در زمینه پردازش تصاویر حرارتی سال ۲۰۱۵ در روزهای ۱۴th to September 17th برگزار می گردد. 

با سخنرانی در موضوعات

Anatomy of the Thermal Imaging Camera

Live Presentation & Recordings of a Roof Scan & Proper Use of Moisture Meter

و…. میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط