Category: خبرهای آموزشی

0

مدلسازی انتقال حرارت در بافت

انتقال حرارت در بافت با چهار فرآیند هدایت، همرفتی، تبخیر و تابش از سطح پوست صورت می گیرد. مدلهای مختلف پیوسته و عروقی جهت تشریح این فرآیندها ارائه شده است . مدلهای عروقی به...

0

بیماری های چشمی

Morgan و همکاران، با استفاده از تصویر برداری حرارتی به ثبت ترموگرام ِ سطوح چشمی ِ افرادی که دارای خشکی چشم می باشند و گروه شاهد پرداختند.مشخص شد که، میانگین دمای سطح چشم در...

0

تشخیص بیماری های روماتیسمی

تصویر برداری حرارتی با موفقیت در تشخیص و ارزیابی بهبودی بعد از درمان در پدیده رینود استفاده شده است.Arnoldو همکاران، گزارش داده اند که تصویر برداری حرارتی یک روش بسیار عالی برای اندازه گیری...

0

اصول فیزیکی تصویربرداری حرارتی

تمام اشیا در دمای بالای صفر مطلق بصورت خودبخود تابش الکترومغناطیسی منتشر می کنند؛ که این پدیده تابش طبیعی یا گرمایی یا حرارتی نام دارد. قدرت تابشی یک سطح، کل انرژی است که از...