دسته: معرفی مجلات

0

Infrared thermography

یکی از مجلات معتبر در زمینه تصاویر حرارتی مجله  quantitative infrared thermography journal می باشد . که در تمام زمینه های مربوط به تصاویر حرارتی مقالات را بررسی و چاپ می نماید.

0

Infrared Physics & Technology

یکی از مجلات معتبر در زمینه تصاویر حرارتی مجله  infrared physics & technology می باشد . که در تمام زمینه های مربوط به تصاویر حرارتی مقالات را بررسی و چاپ می نماید.