دسته: مقالات معتبر

0

بررسی قابلیت های سیستم ترموگرافی

چکیده: مقدمه: اغلب بیماری ها از جمله ناهنجاری های بافت پستان با تغییرات دمایی غیر طبیعی همراه هستند، که در صورت شناسایی زودرس این مناطق می توان از پیشرفت زیان بار بیماری جلوگیری نمود....

0

بررسی دقت تصویربرداری حرارتی در سرطان پستان

یکی از مقالاتی که به بررسی دقت تصویربرداری حرارتی در سرطان پستان پرداخته است با عنوان The accuracy of digital infrared imaging for breast cancer detection in women under going breast biopsy  میباشد که در سال...

0

Application of Infrared Thermography

یکی از مقالات مروری که بررسی روش های پردازش تصویر و هوش مصنوعی در ارتباط با سرطان پستان در تصاویر حرارتی می پردازد را معرفی می کنیم در این مقاله به ارزیابی روش های...