دسته: پایان نامه ها

0

پایان نامه های ترموگرافی پزشکی

با توجه به درخواست دوستان چند مورد از پایان نامه های در زمینه ترموگرافی که به صورت full text میباشد قرار داده می شود.در صورت نیاز به پایان نامه های خاص درخواست خود را...

0

Quantitative Analysis of Infrared Images

یکی از پایان نامه هایی که در زمینه سرطان نوشته شده است برای دانلود قرار میدهیم: عنوان : Quantitative Analysis of Infrared Images For Early Breast Cancer Detection Abstract This thesis presents a quantitative...