دسته: پردازش تصاویر

0

بررسی پردازش تصاویر حرارتی

در حال حاضر، روش های استخراج ویژگی از تصاویر مادون قرمز به طور عمده عبارتند از روش تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های هندسی، روش تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه بر اساس تبدیل...