دسته: کدها

0

Infrared Image Software _IRIS

Infrared Image Software _IRIS Description: This software was developped for the analysis of µ-FTIR images, but can be generally used for most FTIR images. It offers a wide range of tools to analyse and...

0

قطعه بندی تصاویر رنگی

با توجه به اهمیت موضوع پردازش تصویر در زمینه تصاویرحرارتی برخی از کدهای آماده matlab را که به مباحث پردازشی در این مورد نزدیک تر میباشد را قرار می دهیم.