INFRARED THERMOGRAPHY

یکی از کتاب های جامع در مورد تصویربرداری حرارتی کتابINFRARED THERMOGRAPHY  می باشد که نسخه کامل ان را قرار می دهیم.

مباحث مورد بررسی در کتاب شامل:

  • استفاده از IR دمانگاری برای بررسی تغییر شکل و شکست
  • استفاده از دمانگاری در علم و مهندسی مواد
  • بازرسی اندازه گیری حرارت در رابط خشک سطوح کشویی
  • پشتیبانی IR در مطالعه  پزشکی و فن آوری پیشرفته مواد
  • برنامه های مادون قرمز دمانگاری در طیور تحقیقات بیولوژیکی
  • نرم افزار اندازه گیری حرارت در دامپزشکی
  • دمانگاری در ورزش
  • دمانگاری در مطالعه ساختمان Hygrothermal
  • ارزیابی غیر مخرب از FRP تقویت سیستم پیوند شده در سازه های RC با استفاده از پالس تحریک مادون قرمز دمانگاری
  • تصویربرداری حرارتی برای بازرسی قابلیت اطمینان بهبود: تشخیص و شناسایی

 

 

دانلود کتاب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید