Thermography pattern analysis for NDT&E

امروزه انتقال نفت و گاز به فواصل دور، از طریق خطوط لوله فلزی انجام م یشود، لذا حفاظت و نگهداری از این خطوط بسیار ضروری میباشد. یکی از عمد هترین مشکلاتی که در خطوط انتقال نفت و گاز دیده میشود، در نواحی جوش این خطوط میباشد. به منظور بازرسی و یافتن عیب ها در نواحی جوش خطوط انتقال نفت و گاز از آزمون های غیرمخرب استفاده میشودروش های مختلف آزمون های غیرمخرب این امکان را برای کاربر فراهم می سازند تا بدون تغییر و یاتخریب قطعات، اطلاعات مربوط به کیفیت قطعات را بدست آورد.یکی از قدیمی ترین و پر کاربردترین روش ها در تشخیص عیب هاینواحی جوش خطوط انتقال نفت و گاز، پرتونگاری صنعتی است. اینروش توسط عبور پرتو ایکس یا گاما از قطعه مورد آزمون و برخورد آنبا فیلم پرتونگاری انجام م یشود، به این صورت که پرتو ایکس و یا گامابه سمت قطعه تحت آزمون تابانده شده و پس از عبور از قطعه، پرتوهادچار تضعیف می شوند و در نهایت پرتوهای خروجی بر روی فیلمپرتونگاری ثبت میگردند. با توجهبه ساختار داخلی قطعه تحت آزمون،پس از مراحل ظهور و ثبوت فیلم، مناطق تاریک و یا روشنی در فیلمبه وجود م یآید. بررسی و تفسیر این فیلم پرتونگاری، نقص ها و معایبقطعه را نشان خواهد داد. از آنجایی که تفسیر فیل مهای پرتونگاریاغلب توسط مفسر جوش (شخص متخصص در این زمینه) انجاممی شود، بنابراین میزان تشخیص عیب های نواحی جوش، وابسته بهتجربه و دانش مفسر جوش م یباشددر سالهای اخیر، بسیاری ازمحققان در سراسر دنیا برای ارائه سیستمی جهت آشکارسازی بهینهعیب های جوش با استفاده از فیلم های پرتونگاری صنعتی، فعالیت های زیادی نموده اند.

برنامه ای حرفه ای توسط متلب با عنوان Thermography pattern analysis and separation for NDT&E جهت استفاده دوستان قرار داده شده است.

دانلود برنامه

مطالب مرتبط

پاسخ دهید