استقرار روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط کاری

استقرار روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط کاری (CBM) (استراتژی ، تکنیک و تاکتیک)

عواملی چون تعدد احداث کارخانجات جدید سیمان در سرار کشور ، اجرای طرحهای افزایش ظرفیت تولید ، خروج کالایسیمان از سبد حمایتی و افزایش قیمت حامل های انرژی در دهه ۱۳۸۰صنعت سیمان کشور را دگرگون کرد و در نتیجهصاحبان این صنعت را به سمت برنامه ریزی و استقرار روشهای نوین در راستای کاهش هزینه های تولید سوق داد.چراکه نهتنها کمبود سیمان در داخل وجود نداشت بلکه رقابت در صادرات نیز شتاب گرفته بود و یا دیگر صحبتی از صدور حواله طویلالمدت نبود و به جای آن تحویل فوری سیمان و دریافت مدت دار وجه کالا به میان آمده بود از طرفی متولیان این صنعتمیدانستند برنامه ریزی بر روی شاخص هایی چون توقفات ناخواسته تجهیزات حساس که منجر به توقف کوره و نهایتاً قطعتولید سیمان میگردد و یا کاهش هزینه های سنگین تعمیراتی تأثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده محصولشان (سیمان) رادارد.از اینرو شرکت مادر تخصصی سیدکو بعنوان دومین هلدینگ بزرگ سیمان کشور با مالکیت ۵ کارخانه سیمان و دارابودن سهام اصلی بیش از ۰۱ کارخانه سیمان دیگر بر آن شد تا با تعریف پروژه ایجاد و استقرار CBM و راهبری اصولی آن درکارخانجات تابعه خود که عبارت بودند از سیمان فیروزکوه ، سیمان شمال ، سیمان مازندران و سیمان کرمان ظرف سه سال بهاهداف : الف) کاهش توقفات ناخواسته تجهیزات و ماشین آلات حیاتی ب) کاهش مجموع هزینه های تعمیراتی کارخانه ج)افزایش راندمان تجهیزات تحت پایش د) افزایش تولید ، دست یابند.این مقاله میپردازد به فرآیند پیاده سازی ، استراتژی ،تکنیکها و تاکتیکهایی که طی آن ، سه سال پروژه راهبری شد ( ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ ( و ارائه نتایجی که در کارخانجات تابعهبهمراه داشت.

دانلود مقاله

مطالب مرتبط

پاسخ دهید