آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی

روشهای آزمون غیر مخرب در آزمون ادوات کشاورزی: مزایا و محدودیت ها

آزمایش های غیر مخرب عموما برای تشخیص عیوب، موفق یا ناموفق بودن تکنولوژی ساخت در ریخته گری، جوشکاری و تغییر شکل فلزات و یا غیر فلزات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. این ازمایش ها در مقیاس های بزرگ نظیر ساختمانها و پلها و همچنین در قطعات کوچکتر نظیر صنایع الکترونیک و حتی تشخیص عیوب ساخت و در حین کار ماشین های کشاورزی می توانند مورد بهره برداری قرار گیرند.آزمایشات غیر مخرب شامل ابزار و روشهای متعددی بوده که هر کدام از آنها دارای مزایا، معایب و محدودیت های خاص خود می باشند. انتخاب مناسب ترین روش میشه جزء مسائلی است که غالبا فکر مهندسین را به خود مشغول می کند و با د رنظر گرفتن پارامترهایی مانند جنس و شکل قطعه و هزینه قابل پرداخت، بکار برده می شوند. در این مقاله ضمن بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمون های غیر مخرب، مزایا و معایب و محدودیت های آنها را بیان کرده و د رپایان روش ترموگرافی مافوق صوت به عنوان مناسب ترین روش جهت آزمایش قطعات ماشینهای کشاورزی خصوصا قطعات خاکورز، پیشنهاد می شود.

دانلود مقاله:

مطالب مرتبط

پاسخ دهید